top of page

Our Instructional Staff

Director:

Wei Lui Rapoport  

 

Teachers:

Mei-Lan Lee (MK)

Tian Yan Chiang (M1)

Lett Lett Win (M2)

Maggie Wong (M3)

Yukui Chen (M4)

Jie Li (M5)

Julia Fung (MKM1)

Cathy Chang (Advance level)

Rose Liu (Assistant Teacher)

Lori OuYang

Phunchoe Tsang Singye

Employment Opportunity
Send your resume to: info@qiaojimandarin.com
 

bottom of page